Native Dutch – inheems Hollands?

Native Dutch – inheems Hollands?

Ja dat is nogal wat om jezelf inheems te gaan noemen, als onze inheemse cultuur al eeuwen onzichtbaar is. Wat is inheems? Wat is Holland? Wat is Nederland?

 

Wat is Holland? Wat is Nederland?
Deze twee benamingen worden naast en door elkaar gebruikt. Veel mensen gebruiken ook het woord Holland als ze het over Nederland hebben. Nederland bestaat uit de 12 provincies.  De twee provincies Noord- en Zuid-Holland vormen samen Holland.

 

En waarom spreken de Engelsen dan van Dutch?
Het Engels heeft het woord Dutch ontleend aan het Nederlands in een tijd dat wij onze taal zelf nog met Duitsch of Dietsch aanduidden of ook wel Nederduitsch of Nederdietsch— waarschijnlijk in de late Middeleeuwen.  Dietsch betekende eigenlijk ‘van het volk’ (of, iets ruimer, ‘volkstaal’); het is afgeleid van het Middelnederlandse woord diet, dat ‘volk’ of ‘lieden’ betekende. De regionale varianten dietsch en duutsch bestonden eeuwenlang als aanduiding van de volkstaal tegenover Frans en Latijn.

 

En wat is inheems?
Men spreekt over de inheemse bevolking  als de oorspronkelijke bevolking (etniciteit) van het betreffende gebied; individuen en meerdere voorgaande generaties die geboren en gevestigd zijn in het betreffende gebied.
“De meeste definities van inheemse volkeren gaan uit van een lange culturele continuïteit van inheemse volkeren in het gebied dat zij bewonen; de tradities, gebruiken, taal etc. gaan aanwijsbaar lange tijd terug en zijn al die tijd herkenbaar als het volk in kwestie eigen. Inheemse volkeren waren al woonachtig in hun leefgebied in de tijd dat het gekoloniseerd werd door een vreemde mogendheid of dat omliggende of dominante groepen een natiestaat vormden. Verder is van belang dat inheemse volkeren een identificeerbare cultuur hebben; dat zij op een of andere manier te onderscheiden zijn van hun buurvolkeren. Daar dergelijke definities onherroepelijk vaag zijn, wordt er vaak aan toegevoegd dat inheemse volkeren door zichzelf of door de buitenwereld als inheems worden gezien. ”
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Inheemse_bevolking
Tegenwoordig spreken we de inheemse volkeren van de Maya’s, Mapuche, Sampi, Maori, Inuit, Pygmeeën, Alifuren, Berbers en veel meer.

 

Kunnen we spreken van inheems Nederlands?
Het klopt dat wij in Nederland tradities, gebruiken en taal hebben die aanwijsbaar lange tijd terug gaan en die herkenbaar  zijn als aan het volk eigen. Het ligt bedolven in onze gebruiken en liedjes.
Zonder dat we het weten leeft de mens zijn dagelijks leven volgens oude tradities.
“Allerlei levensgewoonten die wij uit het ouderlijk huis hebben meegebracht, zetten wij voort in het eigen gezin en onze kinderen zullen ze overbrengen op de hunne. Nauwelijks beseffen wij hoe lang die draad van oude gebruiken en manieren is, die wij onbewust verder spinnen, en in welke diepten van het verleden zij is begonnen.” Aldus Mellie Uyldert die in oude sprookjes en kinderliedjes en spelletjes precies weet aan te duiden hoe deze afkomstig zijn van religieuze dansen en rituelen uit oude tijden, waarmee de mens het ritme van de natuur uitbeeldde en begeleidde.
Om een mooi voorbeeld te noemen:

Alles in de wind
In het liedje en dans van “Alles in de wind” wordt uitgebeeld hoe nieuwe zielen tot bestaan komen.

Dans:
De kinderen vormen, op een stuk of drie na, een kring die met de handen vast linksom huppelen, met de richting van de zon mee. De andere  2 of 3 kinderen staan in het midden en bewegen tegenovergesteld.
Zij zingen:

   Alles in de Wind
   Alles in de Wind
   Daar is het schippers kind

   Alles in de Wind
   Alles in de Wind
   Daar is het schippers kind

Dan blijven de kinderen staan en pakt het kind in het midden het kind dat in de buitenkring tegenover hem/haar staat kruiselings bij de handen beet en danst met hen in het midden rond met de woorden.

   Kom hier Roza,
ik heb een zusje, ik heb een zusje

   Kom hier Roza,
ik heb een zusje, trala.

De overige kinderen klappen in de handen op de maat van het liedje.
Daarna wisselen de binnenkinderen van plek met de kinderen die zij beet hadden en begint het spel opnieuw.

Uitleg
De kinderen in de middenkring bevinden zich in een andere sfeer, zijn nog ongeboren. Het zijn schipperskinderen , zij willen over naar de kant van de levenden die met het ritme van de zon meedraaien. Ze zoeken een plaatsje op aarde. Het zijn de nieuwe zusjes, die misschien Roza zullen heten omdat ze uit de hemelwei met gouden rozen afkomstig zijn. Ze komen volgens overlevering uit het land van wind, zon en maan; de sferen van het denken (wind), willen (Zon) en voelen (maan) .
Door het vastpakken van een kindje in de andere sfeer trekken zij zich naar de kant van het leven. Ze worden geboren. Aldus Mellie Uyldert.
Wind is ook de adem van de Geest die het leven inblaast. Wind is dat wat je niet ziet, maar waarvoor de bomen buigen als hij passeert. Wind is de Elohim die over de wateren waaide die aan het begin stond van de schepping. Wind is groots.

 

Cultuur
Wat zijn wij meer dan molens, tulpen en klompen? Ik denk dat weinig mensen kunnen duiden wat onze cultuur is. Cultuur is een breed begrip; cultuur duidt alles aan wat een samenleving voortbrengt en overdraagt, zowel materieel als immaterieel. Met inheemse cultuur denkt men aan de volksgewoonten  en volkstradities die maken dat een groep mensen als bij elkaar horend worden gezien: woongebied, taal, gebruiken, muziek, dansen, klederdracht, traditionele bouwkunst, religieuze rituelen zijn onderwerp van cultureel erfgoed.
Het feit dat Nederlanders hun gordijnen openhouden ’s avonds is bijvoorbeeld een typisch Nederlands gebruik. Ook het feit dat elke Nederlander een fiets heeft (of meer) en gebruikt is typisch voor ons land.

Andersom blijkt dat veel ’typisch Nederlandse’ dingen, als je teruggaat in de geschiedenis, helemaal niet uit Nederland te komen. De tulp vindt zijn oorsprong in Turkije, maar werd in 1612 door Nederlandse koopmannen meegenomen. Een typisch Nederland gerecht is stamppot – aardappels met zuurkool of boerenkool – maar we eten aardappels natuurlijk ook graag als patatje. Oorspronkelijk komt deze knol uit Zuid-Amerika en werd hij door de Spanjaarden in de 16de eeuw meegenomen. Toch duurde het tot de 19de voordat – na dieren en gevangenen – de bevolking aardappelen begon te eten.

Een typische eigenschap van inwoners van ons land naast directheid, nuchterheid is hun openheid.
Ze staan open voor nieuwigheden. Zo werden de Romeinen zelf met argusogen bekeken, maar die glimmende muntjes als ruilmiddel vonden ze wel handig. Op onze ontdekkingsreizen namen we vele specerijen en voedingsmiddelen (rijst, aardappels) mee die een plaats innamen in onze dagelijkse maaltijd. Deze openheid en nieuwsgierigheid – adaptiviteit of aanpassingsvermogen – is kenmerkend en daardoor lijkt er geen ‘eigen’ cultuur meer te zijn.

We zijn in Europa veel inheemse cultuur verloren door de overheersing van de kerk. De kerk heeft om zijn geloof op te dringen aan de bevolking veel inheemse legenden, religie en volksverhalen gemengd met de kerkelijke verhalen. De geboorte van Christus werd geplaatst op het moment dat de heilige Zon in midwinter opnieuw geboren werd.
Een letter verschil maakte; de geboorte van de heilige Zoon.
De kerstboom is een oud gebruik waarbij we de levensboom versierden met licht en gouden appels.
In de dagen van de week zien we de oude Germaanse goden nog terug; Donar, Freya, Wodan…
Het Hert is van oudsher een heilig dier geweest en is verweven in het christelijk verhaal van Hubertus die in een gewei van een hert het licht van god zag. (Gewei- geweid)

Voor de overheersing
400 jaar Romeinse overheersing en 2000 jaar Christendom heeft ons veel laten vergeten van de kennis van onze voorouders. Net zoals andere inheemse culturen hadden wij hier in Nederland natuurlijk ook onze Goden en Godinnen, Nu zien wij dit alleen nog bij culturen die niet overheerst zijn of pas in de recente geschiedenis zijn veroverd.

Gelukkig leven wij in de ‘tijd van het herinneren’. Dikke lagen van verduistering lichten op. Verborgen schatten uit het verleden worden terug gevonden. Op 19 september 1991 vonden twee Duitse amateurbergbeklimmers in de Alpen een ijsmummie, die ze Ötzi noemden. Hij is de oudste menselijke mummie die in Europa is gevonden. Bestudering van Ötzi, in het bijzonder zijn voeding, kleding, uitrusting en bewapening, heeft kennis opgeleverd over het leven in de nieuwe steentijd, 5300 jaar geleden.

Met de komst van het Internet wordt informatie beschikbaar voor velen. Daarnaast gebeurt er veel op spiritueel niveau; Er zijn momenteel veel fijngevoelige mensen die de oude kennis weer tot leven wekken. Want dat is wat er gevraagd wordt. Alles is er, en is voor ons bewaard gebleven. Het is aan ons deze kennis opnieuw te ontsluiten.

Kennis ontsluiten
Door andere culturen te bestuderen, door ervaren van ceremonies en rituelen, door weer te leren contact te maken met de ziel van de dingen, bomen, stenen, wateren leren we weer over onze cultuur.
We hebben op school geleerd dat ons land begon waar de geschiedenis opgeschreven werd; bij de Romeinen. Maar dat is onzin. We hadden een cultuur! Er leefden al duizenden jaren mensen.
Zij zijn onze voorouders.
En ze laten ons weten dat ze staan te springen om ons weer te voorzien van kennis.

Wie gaat staan in zijn en haar roots
Wie durft te staan voor jouw geboortegrond
Durft te wortelen
zal beloond worden met inheemse kracht.

De voorouders zijn er.
Ze zijn niet weggeweest.

Wij zijn het
Wij – hun nazaten

Wij mogen terugkeren.

Kom terug mijn kind.
Spreek je taal
Erken je roots

 

 

Misdaden begaan in naam der Nederlanden

Tijdens de Kule Ceremonie augustus 2020 is de naam Nederland en de naam Holland gezuiverd van de nare dingen die in de geschiedenis zijn verricht uit naam van ons land.  Dat was niet ons land! Het land deed niets! De aarde was en bleef op haar plek.
Het waren een handvol mensen die verlangden naar macht en rijkdom die nare dingen deden. Een handvol mensen die dachten juist te handelen in lijn met het gedachtegoed in die tijd. Het was hun rol in de geschiedenis.
Lichtwerker, will je helpen, dan is er werk te doen.

De naam is weer vrij. Verbind je…
Dan pas kun je het verleden helen.
vergeven
zeven
zuiveren

Back to site top