Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren

Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren

Inheemse volkeren en oude geschriften, archeologie en rotsschilderingen geven ons informatie die, als je het naast elkaar legt, misschien wel puzzelstukken leveren of een licht kan werpen op Universele Wijsheid.

Daarom bestudeer ik graag de bijbel, maar dan niet de bijbel zoals ik die uit mijn jeugd ken. Ik kom uit een Rooms-Katholiek nest. De strenge katholieke opvoeding wilden mijn ouders niet doorgeven aan ons. De voortdurende dreiging van hel en verdoemenis, in combinatie met verplichte biecht heeft hun onwankelbare geloof in de kerk de das omgedaan. Toch wilden ze ons wel een christelijke basis meegeven. Ons gezin ging af en toe naar de kerk, en mijn lagere school was katholiek.
Als baby ben ik gedoopt. De doop is op zich een prachtige ceremonie die het open energieveld van de baby sluit en beschermt tegen al te veel invloeden van buitenaf. Niet dat de priesters van tegenwoordig zich daarvan bewust zijn, maar dat is zoals ik het waarnam. Zoals elk kind ontving ik bij de doop een doopkaars. Ik brand die op bijzondere momenten in mijn leven. Toen ik 7 of 8 was heb ik mijn eerste communie  gedaan. Het  laatste deel van de katholieke initiatie is het vormsel: Rond het elfde jaar wordt de plechtige communie gegeven, ofwel het ‘vormsel’. De jongere belooft dan opnieuw dat het gelovig zal blijven. De priester legt daarna zijn handen op het hoofd van de communicant en spreekt een zegen uit.

De bedoeling van het vormsel is dat “de vormeling dieper kan wortelen in het goddelijk kindschap en hij of zij wordt vaster ingelijfd bij Christus. Het verstevigt de band met de Kerk en haar zending“. Ik heb deze viering geweigerd. Ik zag niet in hoe een beetje water of zalf op mijn voorhoofd de band met God dieper zou maken. Dat zag ik als mijn persoonlijke connectie met God en daar heb ik geen priester of pastoor bij nodig. Ook had ik geen behoefte aan een steviger band met de kerk. Ik weigerde deelname en mijn ouders gingen akkoord en waardeerden mijn standpunt. Al mijn klasgenootjes verklaarden mij voor gek want ik liet een gelegenheid om kadootjes te ontvangen aan me voorbij gaan.

Toen ik later in Utrecht studeerde en grote interesse kreeg voor rituelen, volgde ik met kerst graag de Latijnse Hoogmis met gregoriaanse zang in de Sint Willibrordkerk. Destijds werd die nog gegeven door de hoogbejaarde priester die ondersteund door 2 dienaren alleen met kerst nog de mis deed. Ik onderging het hele ritueel van de eucharistie nu op een heel andere manier en voelde wat het neerknielen en de heilige hostie die niet in de hand maar direct op de tong wordt gelegd met me deed. Volgens de katholieke en orthodoxe leer worden het brood en de wijn, die in de kerk tijdens de eucharistieviering worden genuttigd, daadwerkelijk  het lichaam en bloed van Christus.

Ik ervaar dat niet, Misschien om dat ik daarvoor niet gelovig genoeg ben.
Maar ik ervaar het goddelijke op andere momenten;.  Voor mij is elk moment een poort naar God. En daar heb ik geen kerkgebouw of priester voor nodig. Zoals cultuurfilosoof Walter Benjamin zei: ‘Elke seconde is de kleine poort waardoor de Messias kan binnentreden.’

Met elke hap, elke slok, elke ademteug, kan ik me bewust zijn van de inname van het Goddelijke Mysterie. En het IS ook een waarheid. Een bewezen waarheid: Het is de eerste wet van de thermodynamica, ook wel Eerste Hoofdwet genoemd, die stelt dat energie niet verloren kan gaan of uit het niets kan ontstaan. Ik zal het uitleggen.

Het voedsel dat ik tot me neem, bestaat uit materie. Het is gegroeid op de aarde tot plant of dier, het is als eten bereid en een deel zal door mijn lichaam worden opgenomen en gebruikt en worden omgezet, een andere deel verlaat mijn lichaam weer. En als ik sterf zal het weer in de aarde terugkeren en tot vruchtbare grond dienen voor nieuwe planten die misschien weer door dieren gegeten worden.

Zo zit er in mijn voedsel zelfs de connectie met mijn verleden, mijn voorouders, met de mensen ver voor hen, en ja ook met Jezus Christus. Het is één grote kringloop van energie.
Zo ook met de lucht die ik inadem. Die is al door velen voor mij ingeademd. En uitgeademd. Dat kan me vervullen met verwondering. Soms voel ik de verbinding met de hele kosmos: als ik me realiseer dat de aarde gevormd is uit sterrenstof, en wij als deel van de aardematerie, dus ook gevormd zijn uit dat zelfde sterrenstof.  Wow!

 

Gevormd uit de aarde

Dit wonder staat beschreven in de bijbel.
In Genesis 3:19 staat:  ‘in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. 1)

Het is een prachtige zin als je de spirituele connectie daarachter kunt voelen.
Wij zijn deel van de Aarde en zullen naar haar terugkeren. (Vervang stof door aarde. want Aarde zijt gij en tot Aarde zult gij wederkeren’.)

De Genesis vertelt ons meer over deze connectie van de mens met de aarde, want God creëerde Adam uit Adamah. Gen. 2:7. “En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde”. In het Hebreeuws staat er adam, wat vertaald is als mens. En er staat  ’ădāmāh wat vertaald is als aarde. Bovendien betekent in het Hebreeuws adam een werkwoord wat in onze taal luidt: rood zijn of rood worden. 1)

Hieruit blijkt dat de eerste mens die geschapen werd uit de aarde, Adam genoemd wordt, dit is rode(aarde) zijn/worden. Adam de mens, wordt geformeerd uit (rode) aarde.
Pas daarna werd de mens Adam gesplitst in “iesj” = man en “iesjaah” vrouw. en niet uit een rib zoals eeuwen foutief werd aangenomen. Vanwege een ‘vertaalfout’ is het eeuwenlang het Hebreeuwse woord “tsela”  vertaald als “rib”, terwijl het ook “zijde” betekent. Dat verandert het verhaal: de Androgyne Mens Adam die gesplitst wordt in twee zijden, iesj en iesjaah.

Wij zijn gevormd uit aarde en tot de aarde zullen we terugkeren. Ieder van ons is de Alfa én de Omega, het begin én het einde. Het stof van het eerste leven en het laatste.

Het mooie is dat we hier weer terugkomen bij de Maya’s: één van hun twintig scheppingsenergieen is de Rode Aarde.

 

Rode Aarde in het Yucateca Maya is Kab’an
Rode Aarde is de kracht die levend maakt, die in de Aarde zelf ligt – het ritme van de Aarde en de kracht die ook in ons hart zit. Ons hartritme is verbonden met deze levenskracht in de Aarde.

In Kaban zit het woord kah = maken, doen, beginnen en lijkt directe relatie te hebben met adamah – de mens uit aarde gemaakt.
Ook volgens de Maya ontstaansmythe wordt de mens gemaakt uit leem.
Kaban is de Eerste Moeder, die universele godin van het begin.
Kaban vertegenwoordigt de creatieve geest die inherent is aan de aarde zelf; de levenskracht die zich in het menselijk lichaam manifesteert als teyolia, een zielensubstantie in het hart die verbonden is met de ziel van de aarde.

Graag maak ik een uitstapje van Kab’an naar Ka’aba. De klank en het apostrofje doen een connectie vermoeden.
Ka’aba is het centrale heiligdom van de islam en in het bedevaartsoord Mekka. Het staat ook wel bekend als Bayt Allah (“Huis van God”). In een hoek van de Kaäba bevindt zich de Zwarte Steen (zie foto). Het is deze steen die de gelovigen proberen aan te raken. Deze plek was oorspronkelijk een cultusplaats  van pre-islamitische moedergodin Allāt die bij de Kaäba vereerd werd.  In het Arabisch is een een sterke relatie tusen het woord ka’bah, het vierkant and ka’ibah (“maagd”).
Maya Ka’ban is de Eerste Moeder. Arabisch Ka’aba is de plaats van de moedergodin.Waarbij we weer teruggekeerd zijn bij de Rode Aarde van de Maya’s en mens gemaakt uit de Rode Aarde in de bijbel.

 

In Quiche Maya taal is Rode Aarde: No’j.
No’j is het hart van de spiritualiteit, het was de eerste wens van onze vroegste voorouders om de wereld en het heelal te begrijpen. De Schepper gaf hen als antwoord de wijsheid van Moeder Natuur waarin alle antwoorden te vinden zijn voor wie kan luisteren en waarnemen.

De Rode Aarde dag is een dag of 13-daagse periode om te danken voor onze kennis die we van de Schepper en Moeder Aarde hebben geërfd en om onze harten weer te synchroniceren met het ritme van de Aarde.

….want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

 

Aho!
Nicole E. Zonderhuis

 

1) Uit GOD SPRAK HEBREEUWS , Willem Westerbeke

Back to site top